طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید لوله دقیق کششی

•دستگاه کشش

•دستگاه تابگیر

•دستگاه آنیل

•دستگاه درزبردار داخل لوله

•قالب کشش و سرکوبی

•وان های شست و شو

• دستگاه سرکوبی

•کالسکه پنوماتیک کشش