سنسور اندازه گیری گشتاور ماهواره

در این پروژه، هدف طراحی و ساخت سنسور اندازه گیری گشتاور برای چرخ عکس العملی ماهواره برای اولین بار در کشور می باشد .به نحوی که قادر به اندازه گیری گشتاور باقابلیت اعتماد 95% و  عدم قطعیت 0.02mN.m  +-و بتواند در حالت چرخش چرخ عکس العملی به صورت دقیق میزان گشتاور را اندازه گیری کند . چرخ عکس العملی دارای یک چرخ طیار می باشد و از آن به منظور کنترل وضعیت ماهواره در فضا استفاده می شود. اندازه گیری گشتاور تولیدی چرخ عکس العملی برای سیستم کنترل وضعیت جهت تنظیم عملگر مذکور و ثبت ارتعاشات برای کنترل وضعیت ماهواره و ثبات آن نیاز می باشد.

برای صحت سنجی سیستم کنترل وضعیت و عملکرد چرخ عکس العملی ماهواره در فضا ابتدا نیاز است که نیروهای مورد نیاز به وسیله یک گشتاور سنج طراحی شده استخراج گردد و در صورت مناسب بودن عملگر برای اجرایی شدن آن داخل فضا اقدام می گردد.

در این پروژه یک سنسور فوق دقیق جهت اندازه گیری گشتاورهای تولیدی طراحی و ساخته شده است و به وسیله نمونه های مشابه جهت کالیبراسیون آن اقدام گردیده است.

به منظور کالیبراسیون نیز یک ستاپی طراحی و ساخته شد تا بتواند به طور بسیار دقیقی گشتاور های مختلف را اعمال کند و صحه سنجی محصول انجام شود

واژه‌هاي كليدي: اندازه گیری گشتاور ، چرخ عکس العملی ، گشتاور ، کنترل وضعیت ، میکرو ارتعاشات.