ماشین کاری

انواع فرایندهای ماشین کاری شامل فرز cnc ، تراش منوال ، تراپ، لیزر و خم کاری در این مجموعه انجام می پذیرد. همچنین بسیاری از فرایندهی تولید از واحدهای دیگر تحت عنوان برون سپاری انجام می پذیرد.